Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Alwernia w miejscowości Okleśna

 

 

Podstawowym celem planu miejscowego jest umożliwienie rozpoczęcia eksploatacji udokumentowanego złoża kruszyw naturalnych o nazwie „Wiślicz”.
Planowany obszar eksploatacji kruszyw jest zlokalizowany w obrębie dawnego zakola Wisły, obecnie odciętego starorzecza pn. „Wiśliska”.

Obszar sporządzania planu miejscowego charakteryzuje się silnymi uwarunkowaniami przyrodniczymi: dla terenów samego starorzecza ustanowiono obszar ochrony siedliskowej Natura 2000 „Wiśliska” oraz dodatkowo cały obszar objęty planem miejscowym znajduje się w zasięgu obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”.

Obecne użytkowanie terenów zakola pod intensywną uprawę z wykorzystaniem szkodliwych środków ochrony roślin, stanowi poważne zagrożenie dla funkcjonowania i celów ochrony dla obszaru ochrony siedliskowej Natura 2000 „Wiśliska” (spływ środków ochrony roślin do starorzecza) .
Plan miejscowy zakłada udostępnienie terenów do zagospodarowania pod powierzchniową eksploatację kruszyw oraz ustala ogólny kierunek rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego jako wodny. Kierunek ten jest niejako „naturalny”, zwarzywszy na warunki hydrogeologiczne terenu (wysoki poziom wód gruntowych, duży wskaźnik filtracji wód z Wisły), oraz wpisuje się w uwarunkowania środowiskowe. W okresie jesieni (polowania) zbiornik poeksploatacyjny stanowił będzie bezpieczne miejsce odpoczynku dla wielu gatunków ptaków migrujących.
W dłuższej perspektywie czasu (po zakończeniu procesu eksploatacji kruszywa oraz zrekultywowania terenu kopalni) obiekt ten wzbogaci i prawdopodobnie spowoduje wzrost populacji ptaków lęgowych (poprzez pojawienie się nowej niszy ekologicznej). Utworzenie na tym obszarze wysp, odpowiednio wyprofilowanie (nie jednorodne) linii brzegowej, zamontowanie pływających platform przyczyni się
do zasiedlenia tego zbiornika przez gatunki oczekiwane przez człowieka (np. rzadkie, zagrożone wyginięciem, wymagające niszowych siedlisk).
Z racji bliskiego sąsiedztwa rzeki Wisły zbiornik ten w przyszłości będzie także odgrywał kluczową rolę jako miejsce gniazdowania i odpoczynku (w okresie migracji) dla wielu gatunków ptaków ważnych w skali kraju oraz regionu.

Nie bez znaczenia będzie też funkcja retencyjna nowego zbiornika, który będzie zatrzymywał nadmiar wód w czasie obfitych opadów co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego doliny Wisły.

Referencje