Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6

 

 

 

Obszar objęty planem miejscowym znajduje się we wschodniej części miasta Nowy Targ, w obszarze graniczącym ze wsią Waksmund i gminą Nowy Targ.

Jest to plan o charakterze porządkującym istniejące i przyszłe procesy zagospodarowania terenu oraz jednocześnie aktywizującym procesy inwestycyjne. Plan miejscowy skuteczne przeciwdziała procesom degradacji przestrzeni i postępującej dekapitalizacji zabudowy, stabilizuje zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: uporządkowanie istniejącej zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Referencje