Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle w rejonie ulic: Kochanowskiego, Łukasiewicza i Piastowskiej

 

 

Obszar objęty planem miejscowym znajduje się w dzielnicy Stare Koźle położonej w centralnej części miasta.

Głównym celem planu miejscowego jest przeznaczenie terenów dla pełnego spektrum zabudowy z poszanowaniem wartości przyrodniczych, zasobów dziedzictwa kulturowego oraz uwzględnienie rezerw terenwych dla rozwoju systemu komunikacyjnego oraz modernizacji i przebudowę infrastruktury technicznej. Plan miejscowy ustala czytelne zasady gospodarowania przestrzenią tworząc tym samym podstawę do wszelkich działań inwestycyjnych.

Referencje