Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisia Góra

 

 

Gmina Lisia Góra położona jest w województwie małopolskim (dawniej województwo tarnowskie) we wschodniej jego części.

Jest to gmina wiejska, jedna z 16 gmin powiatu ziemskiego tarnowskiego. Sąsiaduje z miastem Tarnowem (powiatem grodzkim), gminą Tarnów, Żabno, Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Czarna i Radomyśl Wielki .

Projekt studium opracowano dla terenów w granicach administracyjnych gminy.

W zakresie kształtowania struktury przestrzennej i krajobrazu gminy w studium ustalono, że zmiany będą ukierunkowane na podnoszenie jakości urbanistycznej i wzmożenie ochrony środowiska przyrodniczego. Studium pozwala na wyeksponowanie elementów stanowiących o indywidualnym charakterze przestrzeni gminy.
Głównymi elementami kształtującymi strukturę przestrzenną i krajobraz gminy są:

- układ komunikacyjny (autostrada A4, droga krajowa nr 73 oraz droga wojewódzka nr 984),

- charakterystyczny układ osadnictwa skupiony wzdłuż szlaków komunikacyjnych (układ tzw. łańcuchówki),

- zwarte tereny kompleksów rolniczych i leśnych.

Ustalenia studium zostały skonstruowane z uwzględnieniem potrzeb ładu przestrzennego i relacji uwarunkowań do wymagań funkcjonalnych, społeczno – gospodarczych, środowiskowych, kulturowych.

Referencje