Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Laszki

 

 

Gmina Laszki należy do województwa podkarpackiego i jest położona we wschodniej jego części. Jest to gmina wiejska, jedna z 9 gmin powiatu jarosławskiego. Sąsiaduje z gminami Radymno, Jarosław, Wiązownica, Oleszyce, Wielkie Oczy, Radymno miasto.

Projekt studium opracowano dla terenów w granicach administracyjnych gminy.

Celem studium jest umożliwienie rozwoju terenów mieszkaniowych, usługowych, produkcyjnych, rekreacyjno - sportowych oraz infrastruktury technicznej i komunikacyjnej w tym obszarów gdzie mogą być realizowane obiekty do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (farmy wiatrowe i biogazownie).

Referencje