Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru miasta Kędzierzyn - Koźle w rejonie ul. Królowej Jadwigi i Kanału Gliwickiego

 

 

Głównym celem sporządzenia planu miejscowego jest umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym tj. modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sobieszowice – Blachownia z budową odgałęzienia do Stacji Redukcyjno Pomiarowej „Kędzierzyn-Koźle os. Piastów”.

Referencje