Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia

 

 

Gmina Alwernia jest położona w zachodniej części województwa małopolskiego, w odległości około 30 km od Krakowa. Z Krakowem powiązana jest drogą wojewódzka Nr 780 prowadzącą przez Liszki na Oświęcim. W północnej części terenu gminy przebiega autostrada A-4;  powiązana częściowo z układem drogowym gminy niepełnym węzłem.

Całość obszaru gminy i miasta jest objęta ochroną prawną, w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego - części Parków: Tenczyńskiego i Rudniańskiego, Rezerwat Przyrody „Dolina Potoku Rudno”, Obszary NATURA 2000: „Rudno” oraz „Dolina Dolnej Skawy”.

Ustalenia studium zostały skonstruowane z uwzględnieniem potrzeb ładu przestrzennego oraz relacji uwarunkowań i wymagań funkcjonalnych, społeczno – gospodarczych, środowiskowych, kulturowych oraz kompozycyjno – estetycznych zapewniając ukształtowanie przestrzeni w sposób zapeniający ochronę łądu przestrzennego oraz ugruntowanie zasady zrównoważonego rozwoju.

W stosunku do poprzednio obowiązującego dokumentu studium wskazuje nowe rezerwy terenowe dla dalszego rozwoju osadnictwa, które zostały wyznaczone w oparciu o złożone przez mieszkańców wnioski i uwagi, określa nowe powiązania komunikacyjne w skali lokalnej i ponadlokalnej, a także wskazuje zasady modernizacji i rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Studium wskazuje także tereny predysponowane do rozwoju funkcji produkcyjnych i usługowych w kontekście uwarunkowań komunikacyjnych oraz rangi gminy w województwie małopolskim.

Referencje